Härzlech Wëllkomm  op der Homepage vun der Amicale des Salariés de la Commune de Kopstal.

Waat as den Sënn vun deser Amicale ?

All  Ugestallten an all Pensionäire aus denen verschiddenen Servicer vun der Gemeng Koplëscht, soll d’Méiglegkeet kréien fir op Ausflich asw déi organiséiert gin, sech ze amuséieren an sou e puer flott Momenter mateneen ze verbrëngen.

Den Finanzement dovun geschitt durch Manifestatiounen wou mir mat maan oder selwer erstellen.

Dir wëllt ën Don maan ?

All Finanziell Hellef as welkomm an fléisst an d’Organisatioun vun den Manifestatiounen eran.

Bankdonnéën sin:

Iban LU58 0019 4955 0287 5000